20 ตุลาคม 2020

มีคำสั่ง วันหยุดยาวงดเดินทางไกล….กักตัว หยุดเชื้อเพื่อชาติ

เรื่อง การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID.-19) ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2563

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม, รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, รอง ลธน.ฝ่ายการเมือง (นายประทีปฯ) กรรมการและเลขานุการ ศบค.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า โดยที่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 จะมีวันหยุดหลายวัน ทั้งที่เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดของภาคเอกชน.

โดย วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นวันแรงานแห่งชาติซึ่งเป็นวันหยุดตามประเพณีของผู้ใช้แรงานและรัฐวิสาหกิจ

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นวันฉัตรมงคล วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เป็นวันวิสาขบูชา และวันจันทร์ที่

11 พฤษภาคม 2563 เป็นวันพืชมงคลซึ่งอาจทำให้มีการลาหยุดงานต่อเนื่องกันหลายวันในช่วงวันที่ 1 – 11

พฤษภาคม 2563 มีการเดินทางข้ามจังหวัดและการรวมตัวกันของประชาชนเพิ่มมากขึ้น อันจะทำให้มีความเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้าง

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้อกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ดังนี้

1. ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมกันรณรงค์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” อย่างต่อเนื่องต่อไป

2. ขอความร่วมมือประชาชนในการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และงดการเดินทาง ข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น

3. ให้กระทรวงคมนาคมประสานงานกับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะระยะทางไกล ทุกประเภทเพื่อขอให้พิจารณาขยายเวลาการงดให้บริการเดินรถออกไปอีกระยะหนึ่ง

4. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวรยามหรือตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ/จุดสกัดเพิ่มเติม [ตามมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)] อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตรวจคัดกรองประชาชนด้วย

5. ให้ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในทุกระดับพิจารณาการอนุมัติ/ อนุญาตการลาหยุดของข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างเคร่งครัด โดยฉพาะกรณีการลาหยุดในวันที่จะมีผลเป็นการหยุดต่อเนื่อง หลายวัน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้ร่วมดำเนินการตามแนวทางเดียวกันนี้ด้วย

- Advertisement -

Related Articles

สว่างรัตนตรัย สระบุรี จุดหนองยาว ชุด 2 ได้นำอาหารแจกจ่าย ประชาชน ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย ที่ปากช่อง

สว่างรัตนตรัย สระบุรี จุดหนองยาว ชุด 2 ได้นำอาหารแจกจ่าย ประชาชน ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย ที่ปากช่อง จากกองอำนวยการ สว่างวิชชา ปากช่อง โดยมีคำสั่ง จาก คุณ วิบูลย์ สุขอนันตธรรม (สว่าง 1) ให้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือ

สระบุรี กลุ่ม นักเรียนนักศึกษาในสระบุรีไม่เอาเผด็จการรวมตัวขับไล่รัฐบาล ที่ สวนหย่อม สายบายพาส

จากกรณีที่มีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนที่ออกมารวมตัวเคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาล ให้ พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่ง พร้อมมีการยื่นข้อเสนอ ที่ผ่านมา จนกระทั่ง ที่ กทม มีการ ประทะกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับกลุ่มเครือข่ายขับไล่รัฐบาล จนในที่สุดก็มีการแพร่กลุ่มดาวกระจายออกต่างจังหวัด
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สว่างรัตนตรัย สระบุรี จุดหนองยาว ชุด 2 ได้นำอาหารแจกจ่าย ประชาชน ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย ที่ปากช่อง

สว่างรัตนตรัย สระบุรี จุดหนองยาว ชุด 2 ได้นำอาหารแจกจ่าย ประชาชน ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย ที่ปากช่อง จากกองอำนวยการ สว่างวิชชา ปากช่อง โดยมีคำสั่ง จาก คุณ วิบูลย์ สุขอนันตธรรม (สว่าง 1) ให้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือ

สระบุรี กลุ่ม นักเรียนนักศึกษาในสระบุรีไม่เอาเผด็จการรวมตัวขับไล่รัฐบาล ที่ สวนหย่อม สายบายพาส

จากกรณีที่มีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนที่ออกมารวมตัวเคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาล ให้ พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่ง พร้อมมีการยื่นข้อเสนอ ที่ผ่านมา จนกระทั่ง ที่ กทม มีการ ประทะกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับกลุ่มเครือข่ายขับไล่รัฐบาล จนในที่สุดก็มีการแพร่กลุ่มดาวกระจายออกต่างจังหวัด

สระบุรี.คณะแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขและภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีท่านใหม่ ซึ่งย้ายมาจากจังหวัดภูเก็ต.

สระบุรียินดีรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารสุข อาสาสมัครสาธารณสุขและภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีท่านใหม่ซึ่งย้ายมาจากจังหวัดภูเก็ต โดยท่านก่อน นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ย้ายไปรับรับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ชาวสระบุรีขอแสดงยินดีกับทั้งสองท่าน หลังจากท่านได้มาถึงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น...
- Advertisement -