สระบุรี-ประชาสัมพันธ์ (เทศบาลเมือง) จัดระบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท 3 กลุ่ม

- Advertisement -

บทความประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)


ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่
26 มีนาคม 2563 และนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบาง
ประเภท นั้น

- Advertisement -


ในการนี้ เพื่อเป็นการจัดระบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
ของโรคเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นสำคัญ จึงขอความร่วมมือให้
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้ง่ายดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก

- Advertisement -


(1) ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
(2) กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ ซึ่ง
มีความดันต่ำตามธรรมชาติของโรคและด้วยยาที่รักษา
(3) กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีลงมา

- Advertisement -


ทั้งนี้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล
การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ การปฏิบัติงานหรือทำการธุรกรรม
เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคมและ
ไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งผู้โดยสาร และขนส่งสินค้าเพื่อบริโภค อุปโภค การจัดหาและซื้อ
ขายอาหาร การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการหรือศาลตามความจำเป็น
หรือการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมี
เหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย เว้นแต่มี
ประกาศผ่อนผันหรือกำหนดเงื่อนไขเวลาเป็นประการอื่น

Cr : ประชาสัมพันธ์ ทมสระบุรี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ