119 องค์กร เสนอ นายกฯ เพิ่มเงินอุดหนุนบุตรจาก 600 เป็น 2000 นาน 12 เดือน

- Advertisement -

119 องค์กรเสนอ นายก ปกป้องดูแลบุตรหลานของท่านในยุค COVID ผ่านนโยบายเงินอุดหนุนบุตรถ้วนหน้า จากเดิม 600 บาทเป็น 2000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือน ครอบคลุมเด็ก 3 จุด 538 ล้านคน ใช้งบฯ 84924 จุด 88 ล้านบาท คิดเป็น 0 จุด 5 เปอร์เซ็น ของ GDP เท่านั้น

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนบุตร แบบถ้วนหน้า 119 องค์กร ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อเสนอ ปกป้องดูแลเด็กเล็กในสถานการณ์วิกฤติ COVID19 ด้วยนโยบายเงินอุดหนุนบุตรถ้วนหน้าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

- Advertisement -

เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด อายุ 0 ถึง 6 ปี เดือนละ 600 บาท แก่บุตรที่อยู่ในครอบครัวที่ฐานะไม่ค่อยดี โดยมีการลงทะเบียนและมีการคัดกรอง รายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100000 บาทต่อปี แม้จะมีข้อดีกว่าเดิมจากที่จำกัดรายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 36000 บาทต่อปี

- Advertisement -

แต่องค์กรภาคประชาสังคมด้าน ผู้หญิง ขบวนแรงงานทั้งในและนอกระบบ และสถาบันวิชาการ ได้มีข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ยืนยันข้อเสนอที่มีมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ขอให้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเงินอุดหนุนบุตร แบบถ้วนหน้า อย่างน้อย 0 ถึง 6 ปีเดือนละ 600 บาท

- Advertisement -

เหตุผลที่ชัดเจนในการสนับสนุนนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า คือ มีผลการวิจัยทั่วโลกยอมรับว่า 0 ถึง 6 ปี เป็นช่วงวัยที่เป็นการลงทุนพัฒนาทรัพย ากรมนุษย์ที่คุ้มค่าที่สุด สำคัญที่สุดในช่วงชีวิตการสร้างคุณภาพชีวิตและ ศักยภาพมนุษย์ที่แข็งแกร่งในอนาคต เป็นการสร้างต้นทุนต่อความฉลาดทางสติปัญญา IQ และความฉลาดทางอารมณ์ EQ ซึ่งจะส่งผลต่อเด็กในวัยเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต และการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว

“โครงการเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด” เป็นโครงการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมมือกับทาง UNICEF ในการเก็บข้อมูล เรียนรู้ ศึกษาจากพื้นที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของครอบครัวหลายภูมิภาคของโลก รวมถึงประเทศไทย แล้วนำมาสร้างระบบคุ้มครองทางสังคม ด้วยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน เพื่อเป็นมาตรการให้บิดา มารดานำเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ

และได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคนของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่1 (พ.ศ.2555-2559) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้กำหนดไว้เป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

cr  : www.mumkhao.com, www.komchadluek.net

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

ข่าวแนะนำ