29 กันยายน 2020

แบงก์ชาติจะเป็นเจ้ามือเอง ในวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาท โดยตั้งเป็นกองทุนรวม

== สรุปของสรุป ==

 1. แบงก์ชาติจะเป็นเจ้ามือเอง ในวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาท โดยตั้งเป็นกองทุนรวม
 2. แบงก์ชาติอาจจ้างบริษัทหลักทรัพย์ (น่าจะ บลจ.) ให้บริหารกองทุนนี้ต่อก็ได้
 3. หุ้นกู้เอกชนที่จะถูกซื้อ ต้องเป็นการออกใหม่ในตลาดแรกเพื่อ roll over ของเดิม + ต้องระดมทุนจากช่องทางอื่นมาก่อน >50% (แต่ขอยกเว้นได้) + Investment Grade เท่านั้น + ไม่อยู่ในภาคการเงิน
 4. ต่อไปแบงก์ชาติอาจขายกองทุนนี้ต่อให้บุคคลอื่นก็ได้
 5. ถ้าบริหารแล้วกำไร ให้ส่งเข้ากระทรวงการคลัง ถ้าบริหารแล้วขาดทุน กระทรวงการคลังชดเชยคืนให้แบงก์ชาติไม่เกิน 40,000 ล้านบาท
 6. หากจำเป็น แบงก์ชาติอาจจะ intervene ในตลาดรองด้วยก็ได้

= สรุปกฎหมายรักษาสภาพคล่องตราสารหนี้เอกชน =

 1. วันนี้ กฎหมายรักษาสภาพคล่องตราสารหนี้เอกชน หรือที่มีชื่อทางการว่า “พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓” ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
  .
 2. ให้มีการตั้ง “กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้” เพื่อรักษาเสถียรภาพและสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้เอกชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 (ม.7)
  .
 3. ให้กองทุนนี้ดำเนินการตามกฎหมายหลักทรัพย์ มีขนาดกองทุนเริ่มแรกไม่เกิน 400,000 ล้านบาท (ม.8)
  .
 4. ให้ช่วงแรก ให้แบงก์ชาติเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้แต่ผู้เดียว (ม.8)
  .
 5. ให้มี “คณะกรรมการกำกับกองทุนฯ” โดยมี ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ผู้ว่าแบงก์ชาติเป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. (หน่วยงานที่ดูแลการออกพันธบัตรรัฐบาล) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. และผู้ทรงคุณวุฒิอีก ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ .. รวมมีกรรมการกำกับกองทุนฯ ไม่เกิน 7 คน (ม.9)
  .
 6. คณะกรรมการกำกับกองทุนฯ มีอำนาจแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อจัดการกองทุนนี้ (ม.10)
  .
 7. ในระดับรองลงมาจากคณะกรรมการกำกับกองทุนฯ ให้มีการตั้ง “คณะกรรมการลงทุน” โดยให้รองผู้ว่าแบงก์ชาติหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจากสบน. ผู้แทนจาก สศค. และผู้เชี่ยวชาญอีกไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ .. รวมมีกรรมการลงทุนไม่เกิน 5 คน (ม.12)
  .
 8. คณะกรรมการลงทุนมีอำนาจคัดเลือกตราสารหนี้ภาคเอกชนที่กองทุนจะลงทุน (ม.13)
  .
 9. ลักษณะตราสารหนี้ภาคเอกชนที่จะลงทุนได้ ต้องมีลักษณะดังนี้ (1) เป็นการออกใหม่เพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้เดิมที่ครบกำหนด (2) ใช้แหล่งเงินทุนอื่นก่อนไม่น้อยกว่า 50% เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน (3) มี Credit Rating ระดับที่ลงทุนได้ (4) ผู้ออกตราสารหนี้ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนไทย และไม่ใช่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน (ม.14)
  .
 10. ให้กรรมการในข้อ 5 และ 8 ได้รับค่าตอบแทนโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ (ม.15)
 11. การแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อจัดการกองทุน ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ม.16)
  .
 12. ในระยะต่อไป แบงก์ชาติอาจขายหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอื่นต่อก็ได้ (ม.17)
  .
 13. หากตลาดตราสารหนี้ประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจาก COVID-19 แบงก์ชาติอาจซื้อขายตราสารหนี้เอกชนในตลาดรองก็ได้ ไม่จำเป็นต้องจำกัดเฉพาะตราสารหนี้ออกใหม่ (ม.19)
  .
 14. การดำเนินการของแบงก์ชาติตามกฎหมายนี้ หากมีกำไร ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แต่หากขาดทุน ให้กระทรวงการคลังชดเชยคืนให้แบงก์ชาติในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท (ม.20)
  .
 15. เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก ผู้ประกอบการซึ่งระดมทุนด้วยตราสารหนี้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องกะทันหัน ไม่สามารถไถ่ถอนตราสารหนี้มูลค่านับแสนล้านบาทได้ จึงมีแนวโน้มสูงมากที่จะทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ เป็นความเสี่ยงเชิงระบบ จึงเป็นกรณีฉุกเฉินรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ (หมายเหตุประกอบพ.ร.ก.)
  .
  (อ้างอิง: www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0012.PDF)
  .
  รวบรวมและสรุปโดย [email protected] bit.ly/about_TIF
- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี แจ้งเหตุ รถทัวร์พลิกคว่ำ เข้าป่าข้างทางเจ็บนับ 11 ราย

ด่วนฝนตกถนนลื่นเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 09.15น. รับแจ้งรถทัวร์พลิกคว่ำตกลงข้างทางชนเสาไฟ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและติดภายใน เบื่องต้นได้รับแจ้งบาดเจ็บ 11 ราย ชาย 3...

สั่งปิดทางขึ้นอุทยานฯเขาใหญ่

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 กันยายน ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า เกิดฝนตกติดต่อกันลงมาตลอดทั้งคืน ที่ผ่านมา ทำให้น้ำป่ากัดเซาะไหลลอดชะบนถนน ทำให้ขอบถนนทรุดเป็นเหวลงมา ช่วง กม.23-24 จากประตูด่านทางขึ้นด้านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประมาณ...

ศบค.เคาะต่อ! พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ต.ค. 63 เหตุ เพื่อคุมโควิด ‼️

ศบค.เคาะต่อ! พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 63 เหตุ เพื่อคุมโควิด ‼️ที่ประชุมศบค.มีมติเสนอคณะรัฐมนตรีต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือนถึง 31 ต.ค....
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี แจ้งเหตุ รถทัวร์พลิกคว่ำ เข้าป่าข้างทางเจ็บนับ 11 ราย

ด่วนฝนตกถนนลื่นเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 09.15น. รับแจ้งรถทัวร์พลิกคว่ำตกลงข้างทางชนเสาไฟ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและติดภายใน เบื่องต้นได้รับแจ้งบาดเจ็บ 11 ราย ชาย 3...

สั่งปิดทางขึ้นอุทยานฯเขาใหญ่

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 กันยายน ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า เกิดฝนตกติดต่อกันลงมาตลอดทั้งคืน ที่ผ่านมา ทำให้น้ำป่ากัดเซาะไหลลอดชะบนถนน ทำให้ขอบถนนทรุดเป็นเหวลงมา ช่วง กม.23-24 จากประตูด่านทางขึ้นด้านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประมาณ...

ศบค.เคาะต่อ! พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ต.ค. 63 เหตุ เพื่อคุมโควิด ‼️

ศบค.เคาะต่อ! พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 63 เหตุ เพื่อคุมโควิด ‼️ที่ประชุมศบค.มีมติเสนอคณะรัฐมนตรีต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือนถึง 31 ต.ค....

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2เมื่อวันที่ 26 ก.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลาย ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA...

สระบุรี แจ้งเหตุ ชนแบริเออร์หน้ารถพัง เสียชีวิต

วันที่ 26 ก.ย. 63 เวลา 01.25น. รับแจ้งตรวจสอบ รถเก๋งชนแบริเออร์ บริเวรหน้าบริษัท14ซีเมนส์ ถ.พหลโยธิน ขาเข้าเมือง จ.สระบุรี ในที่เกิดเหตุส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1ราย และพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอีก1ราย ในที่เกิดเหตุรถกู้ชีพ รพ.สระบุรีดำเนินการนำผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่ง รพ.สระบุรี 30 จร.สภ.เมือง สระบุรีพร้อมแพทย์เวร รพ.สระบุรีและกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ในจุดเกิดเหตุ...
- Advertisement -