ผู้ว่าฯสระบุรี สั่งปิดเพิ่มเติม 19 เม.ย. 63

- Advertisement -

คำสั่งจังหวัดสระบุรี
ที่ ๑๑๖๗ / ๒๕๖๓
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)


โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ได้แพร่ระบาด
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๓ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เกี่ยวกับโรคดังกล่าว และเพื่อให้การกำหนดมาตรการ
ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD- 19) เป็นไปด้วย
ความมีประสิทธิภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว จำกัดการชุมนุมของประชาชน
และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคขยายไปในวงกว้าง

- Advertisement -


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
และข้อ ๗(๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรีตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่ง
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ดังนี้

- Advertisement -


ปิดสนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

- Advertisement -


ผู้ฝ้าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิด
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ