ผู้ว่าฯสระบุรี สั่งปิดเพิ่มร้านจำหน่ายสุรา ร้านปลีก และร้านส่ง

- Advertisement -

คำสั่งจังหวัดสระบุรี
ที่ ๑๑๖๒ / ๒๕’๖๓
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ได้แพร่ระบาด
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่โลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD- 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เกี่ยวกับโรคดังกล่าว และเพื่อให้การกำหนดมาตรการ
ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นไปด้วย
ความมีประสิทธิภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว จำกัดการชุมนุมของประชาชน
และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคขยายไปในวงกว้าง


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
และข้อ ๗(ค) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ผศ. ๒t๔๘(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๕มีนาคม พศ. ๒ตั๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๖/๕๓วันที่ ด๕ มษายน ๒๕ว๓ ยกเลิกคำสั่ง
จังหวัดสระบุรี ที่ ๑หงวต ลงวันที่ ๑ ษายน หวๆ และมีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ดังนี้

- Advertisement -


ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ ที่ได้รับอนุญาต
ให้จำหน่ายสุราตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้

- Advertisement -


ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิด
ตามมาตรา ด๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- Advertisement -


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ด๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ