คำสั่งด่วน ผู้ว่าฯ จังหวัดสระบุรี ลงตามมติ งดขายสุรา ตั้งแต่วันที่ 12-30 เม.ย.63

- Advertisement -

คำสั่งจังหวัดสระบุรี
ที่ ๑๐๗๔ / ๒๕๖๓
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD – 19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เกี่ยวกับโรคดังกล่าว และเพื่อให้การกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว จำกัดการชุมนุมของประชาชน และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคขยายไปในวงกว้าง

- Advertisement -

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรากำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรีตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๕๒๕๖๓ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม ดังนี้

- Advertisement -


ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ ๒ ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุราตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภกอื่นได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

- Advertisement -

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่กิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน พศ. ๒๕๖๓ เป็นตันไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

ข่าวแนะนำ