ลำดับขั้นตอน วิธีการขอคืนเงิน ค่าประกันไฟฟ้า

- Advertisement -

เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงกรณีการคืนเงินค่าใช้ไฟฟ้า

ตามที่ มีการเผยแพร่ข่าวกรณีผู้ใช่ไฟฟ้า
สอบถามเกี่ยวกับการคืนเงินค่าใช้ไฟฟ้าสิทธิ
ประกันมิเตอร์จะถูกยกเลิกหรือไม่ และได้มีการ
ส่งต่อข้อความดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลนั้ นั้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเรียนชี้แจงดังนี้
เมื่อผู้ใช่ไฟฟ้มาขอใช้ไฟกับ PEA จะต้องจ่าย
เงินค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบและเงินประกัน
การใช้ไฟฟ้า
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นหลักประกันในการ
ใช้ไฟฟ้ากรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่จ่ายค่าไฟฟ้าไม่
ชำระค่าไฟฟ้าประจำเดือนเพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงของภาครัฐ
มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นทรัพย์สินของ PEA ที่ผู้ใช้
ไฟฟ้าไม่ต้องจ่ายเงินค่าประกันมิเตอร์ แต่หาก
เกิดการชำรุดเสียหาย แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

 1. กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ทำให้มิเตอร์เสียหาย
  เช่น มิเตอร์ชำรุด แตกหรือใช่ไฟเกิน ผู้ใช้ไฟฟ้า
  จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
  ซ่อมแชม / เปลี่ยนมิเตอร์
 2. กรณีเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือ มิเตอร์เสื่อม
  สภาพ PEA จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  ดังนั้นในการคืนเงินประกันค่าใช้ไฟฟ้าจึงไม่มี
  ผลเกี่ยวข้องกับมิเตอร์ไฟฟ้า
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
  อนุเคราะห์ชี้แจงข่าวเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
  และขอขอบคุณที่ให้โอกาสกับการไฟฟ้าส่วน
  ภูมิภาค ชี้แจงข้อเท็จจริงกับประชาชนด้วยดี
  เสมอมา ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
- Advertisement -

ขอแสดงความนับถือ

- Advertisement -

(นางสาวอาทิตยา หนุนภักดี)
ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- Advertisement -

ลำดับขั้นตอน และวิธีการลงทะเบียนขอคืนเงินค่าประกันไฟฟ้า

ขั้นตอนลงทะเบียนการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนกูมิภาค
เข้าไปที่เว็บไซต์ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/
แล้วดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ