3 ธันวาคม 2020

ลำดับขั้นตอน วิธีการขอคืนเงิน ค่าประกันไฟฟ้า

เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงกรณีการคืนเงินค่าใช้ไฟฟ้า

ตามที่ มีการเผยแพร่ข่าวกรณีผู้ใช่ไฟฟ้า
สอบถามเกี่ยวกับการคืนเงินค่าใช้ไฟฟ้าสิทธิ
ประกันมิเตอร์จะถูกยกเลิกหรือไม่ และได้มีการ
ส่งต่อข้อความดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลนั้ นั้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเรียนชี้แจงดังนี้
เมื่อผู้ใช่ไฟฟ้มาขอใช้ไฟกับ PEA จะต้องจ่าย
เงินค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบและเงินประกัน
การใช้ไฟฟ้า
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นหลักประกันในการ
ใช้ไฟฟ้ากรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่จ่ายค่าไฟฟ้าไม่
ชำระค่าไฟฟ้าประจำเดือนเพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงของภาครัฐ
มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นทรัพย์สินของ PEA ที่ผู้ใช้
ไฟฟ้าไม่ต้องจ่ายเงินค่าประกันมิเตอร์ แต่หาก
เกิดการชำรุดเสียหาย แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

 1. กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ทำให้มิเตอร์เสียหาย
  เช่น มิเตอร์ชำรุด แตกหรือใช่ไฟเกิน ผู้ใช้ไฟฟ้า
  จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
  ซ่อมแชม / เปลี่ยนมิเตอร์
 2. กรณีเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือ มิเตอร์เสื่อม
  สภาพ PEA จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  ดังนั้นในการคืนเงินประกันค่าใช้ไฟฟ้าจึงไม่มี
  ผลเกี่ยวข้องกับมิเตอร์ไฟฟ้า
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
  อนุเคราะห์ชี้แจงข่าวเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
  และขอขอบคุณที่ให้โอกาสกับการไฟฟ้าส่วน
  ภูมิภาค ชี้แจงข้อเท็จจริงกับประชาชนด้วยดี
  เสมอมา ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอาทิตยา หนุนภักดี)
ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับขั้นตอน และวิธีการลงทะเบียนขอคืนเงินค่าประกันไฟฟ้า

ขั้นตอนลงทะเบียนการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนกูมิภาค
เข้าไปที่เว็บไซต์ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/
แล้วดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เยี่ยม โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้ 2 ธัรวาคม 2563 เวลา 15.40 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สระบุรี กล้องวงจรปิดจับภาพ 3 แม่ลูกขี่จักรยานยนต์ชนราวสะพานดับ

วันที่ 1 ธ.ค.63 กลางดึกที่ผ่านมา ร.ต.อ.กิจวีวรรธน์ อินประสงค์ พนักงานสอบสวน สภ.เสาไห้ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนแท่งบาริเออร์ ราวสะพาน มีผู้เสียชีวิต บริเวณสะพานปากบาง ม.3 ถ.ปากบาง-บ้านยาง ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี จึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

สระบุรี อนุทิน เผย “จุฬาเอาด้วย” กัญชาทางการแพทย์ มุ่งวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่จังหวัดสระบุรีเป็น 1 ใน 14 จังหวัด เมืองสมุนไพร

เมื่อวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ ศูนย์วิจัยยาเสพติด โครงการพัฒนาที่ดินจุฬา-สระบุรี จ.สระบุรีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การพัฒนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษา รวมถึงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน การที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาสายพันธุ์ไทย พัฒนาการปลูกในรูปแบบชีวภาพ
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เยี่ยม โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้ 2 ธัรวาคม 2563 เวลา 15.40 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สระบุรี กล้องวงจรปิดจับภาพ 3 แม่ลูกขี่จักรยานยนต์ชนราวสะพานดับ

วันที่ 1 ธ.ค.63 กลางดึกที่ผ่านมา ร.ต.อ.กิจวีวรรธน์ อินประสงค์ พนักงานสอบสวน สภ.เสาไห้ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนแท่งบาริเออร์ ราวสะพาน มีผู้เสียชีวิต บริเวณสะพานปากบาง ม.3 ถ.ปากบาง-บ้านยาง ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี จึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

สระบุรี อนุทิน เผย “จุฬาเอาด้วย” กัญชาทางการแพทย์ มุ่งวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่จังหวัดสระบุรีเป็น 1 ใน 14 จังหวัด เมืองสมุนไพร

เมื่อวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ ศูนย์วิจัยยาเสพติด โครงการพัฒนาที่ดินจุฬา-สระบุรี จ.สระบุรีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การพัฒนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษา รวมถึงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน การที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาสายพันธุ์ไทย พัฒนาการปลูกในรูปแบบชีวภาพ

สระบุรี งานจราจร สภ.เมืองสระบุรี ประชาสัมพันธ์ 1 ธ.ค. นี้ รถตั้งแต่ 10 ล้อขี้นไปที่มาจากทางกรุงเทพ (หินกอง)

งานจราจร สภ.เมืองสระบุรี ประชาสัมพันธ์ 1 ธ.ค. นี้ รถตั้งแต่ 10 ล้อขี้นไปที่มาจากทางกรุงเทพ (หินกอง)ห้ามตรงเข้าเมืองสระบุรี ห้ามเลี้ยวซ้ายไปทางบายพาสเสาไห้ ให้ขึ้นสะพานบายพาส...
- Advertisement -