3 ธันวาคม 2020

พระพุทธรูปคู่ศักดิ์สิทธิ์”หลวงพ่อม่วงแร้ง” บูชาด้วย”ขนุน” ขอโชคลาภได้ผลทันตาเห็น

ประวัติ:พระพุทธรูปคู่บารมี “หลวงพ่อม่วงแร้ง”วัดหนองโนเหนือ หมู่ที่ 3ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พระพุทธรูป คู่ ศักดิ์สิทธิ์ นามว่า”หลวงพ่อม่วงแร้ง ” เป็นนามชื่อที่ชาวบ้านเรียกขานในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปหินทรายแดง ปางมารวิชัย ศิลปะอู่ทอง อยุธยา องค์ที่ 1 พระเพลากว้าง 73 ซ.ม. สูง 101ซ.ม. องค์ที่ 2 พระเพลากว้าง 71 ซ.ม.สูง 98 ซ.ม.ประดิษฐานในวิหาร สมัยรัชกาลที่ 2จากคำบอกเล่าของชาวบ้านว่าแต่เดิมประดิษฐานอยู่ในวัดม่วงแร้ง (ร้าง) ในเขตอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา และช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดม่วงแร้ง (ร้าง)ได้นิมิตเห็นพญางูใหญ่สองตัว ปากคาบแก้วสว่างไสวพุ่งออกจากอุโบสถ และกล่าวอำลาเจ้าอาวาสวัดม่วงแร้ง (ร้าง) ว่าขอไปอยู่วัดทางทิศเหนือ หลังจากเจ้าอาวาสมรณะภาพ ทำให้วัดไม่มีพระภิกษุจำพรรษา ทำให้วัดม่วงแร้ง (ร้าง)จนถึงปัจจุบัน ราวปี ประมาณ พ.ศ. 2373 พระพุทธรูป คู่ ศักดิ์สิทธิ์ ได้นิมิตให้ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโนเหนือ ว่าอยากมาอยู่ที่วัดหนองโนเหนือ อยากมากิน บัคมี (เป็นภาษาลาว แปลความหมายว่า ขนุน)ให้ชาวบ้านหนองโน ไปทำพิธีอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัด ทางอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโนเหนือ จึงนำพาคณะสงฆ์ พร้อมด้วยชาวบ้านหนองโน ไปตามหาพระพุทธรูปคู่ศักดิ์สิทธิ์ ตามที่นิมิตเห็นใช้เวลาเป็นเดือน แต่ก็หาไม่พบ จนมีวันหนึ่งได้พบกับเด็กที่เลี้ยงควายอยู่บริเวณข้างวัดม่วงแรง (ร้าง) จึงถามเด็กเลี้ยงควายเคยเห็นพระพุทธรูป คู่ ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ เด็กเลี้ยงควายจึงตอบว่าเคยเห็นประดิษฐานอยู่ใน วัดม่วงแร้ง (ร้าง)
บริเวณเนิน ได้มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอยู่ อุโบสถหลังเก่าของวัดม่วงแร้ง (ร้าง) จึงพากันเข้าไปในบริเวณวัดม่วงแร้ง (ร้าง)และช่วยกันต้ดต้นไม้ที่ปกคลุมออก จึงพบพระพุทธรูป คู่ ศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏว่าในขณะนั้น หลายหมู่บ้านที่ทราบข่าวการค้นพบพระพุทธรูปคู่ศักดิ์สิทธิ์ จึงพากันมาพร้อมด้วยเกวียน เพื่อที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดของตัวเอง แต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายอัญเชิญขึ้นบนเกวียนได้ ครั้งพอชาวบ้านหนองโน ทำพิธีอัญเชิญก็สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย จึงอัญเชิญขึ้นบนเกวียน แล้วแห่ด้วยขบวนกลองยาวอย่างสนุกสนาน มายังวัดหนองโนเหนือ และได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ในวิหาร และเรียกนาม พระพุทธรูปค์ศักดิ์สิทธิ์ว่า”หลวงพ่อม่วงแร้ง”ตามชื่อวัดเดิมคือ วัดม่วงแร้ง (ร้าง) ตั้งแต่ปีประมาณ พ.ศ.2373 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ ภายในวิหาร ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวพระพุทธประวัติ และวิถีชีวิตของชาวไทยวน ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและได้รับประกาศขึ้นทะเบียน และกำหนดเขตที่ดินเป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 115 ตอนพิเศษ 7ง หน้าที่ 19  พฤษภาคม 2541 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2541 พระพุทธรูป คู่ ศักดิ์สิทธิ์ (หลวงพ่อม่วงแร้ง) เป็นที่เคารพบูชาและเป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านทั่วไป เมื่อบุคคลใด มีเรื่องทุกข์ร้อน หรือปัญหาต่างๆ ก็พากันมากราบขอพรต่อพระพุทธรูป คู่ ศักดิ์สิทธิ์ (หลวงพ่อม่วงแร้ง) ครั้งเมื่อได้รับ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ก็จะนำ(ขนุนสุก)เป็นเครื่องสักการบูชา

และประมาณในช่วงเดือน มีนาคม -มษายน ของทุกปี จะมีงาน “ประเพณีสืบสาน ตำนานแห่ขนุน” ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศและในโลก
วัดม่วงแร้ง (ร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่ตั้งวัด 3 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบติดกับที่นาของชาวบ้าน ไม่มีหลักฐานปรากฏ การตั้งเป็นวัด แต่อ้างอิงจากหลักฐานของสำนักศิลปากรที่  3 พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร ตรวจสอบอายุสมัยพระพุทธรูป คู่ศักดิ์สิทธิ์ (หลวงพ่อม่วงแร้ง) ทีเคยประดิษฐานอยู่ภายในวัดม่วงแร้ง (ร้าง) ก่อนที่จะอัญเชิญไป
ประดิษฐานที่วัดหน้องโนเหนือ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ราวปี พ.ศ. 2373 ผลการตรวจสอบอายุสมัยพระพุทธรูปคู่ศักดิ์สิทธิ์ (หลวงพ่อม่วงแร้ง) ของสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร ปรากฏว่าพระพุทธรูป คู่ ศักดิ์สิทธิ์ (หลวงพ่อม่วงแร้ง) เป็นรูปแบบศิลปะอู่ทอง ประมาณ (พุทธศตวรรษที่ 17-19 )จึงเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าวัดม่วงแร้ง (ร้าง) น่าจะตั้งขึ้นเป็นวัดในสมัยอู่ทอง ปัจจุบันก่อนที่มีการพัฒนาวัดม่วงแร้ง (ร้าง)ไม่ปรากฏสิ่งก่อสร้าง นอกจากซาก อิฐโบราณกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปภายในบริเวณวัดม่วงแร้ง (ร้าง) อันเกิดจากการของมีค่าบริเวณเนินพระอุโบสถ และการลักลอบขุดหาเนินพระเจดีย์ในอดีต (กรุหนองควายโซ) สภาพทั่วไปเป็นปารกร้างปกคลุมไปด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ ประมาณปี พ.ศ.2539 นายธนวิชญ์ แก่นสาร ปลัดอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เข้าสำรวจวัดม่วงแร้ง (ร้าง) เพื่อสำรวจจัดทำข้อมูล ประวัติพระพุทธรูป คู่ศักดิ์สิทธิ์ “หลวงพ่อม่วงแร้ง”ที่ประดิษฐานในวิหารของวัดหนองโนเหนือ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี จึงสันนิฐานว่า วัดม่วงแร้ง (ร้าง) เคยเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่ศักดิ์สิทธิ์ (หลวงพ่อม่วงแร้ง) ในอดีต และปัจจุบันวัดม่วงแร้ง (ร้าง)อยูในการดูแลของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 และวันที่ 7 เมษายน 2558 พระครูสังฆรักษ์ประกาย อนาลโย เจ้าอาวาสวัดหนองโนเหนือ และนายธนวิชญ์ แก่นสาร ปลัดอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้เข้าสำรวจวัดม่วงแร้ง (ร้าง) พิจารณาเห็นว่าวัดม่วงแร้ง (ร้าง)เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป คู่ ศักดิ์สิทธิ์”หลวงพ่อม่วงแร้ง”ของวัดหนองโนเหนือ มาแต่เดิมเห็นควรที่จะพัฒนาวัดม่วงแร้ง (ร้าง) ให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและประเทศชาติโดยการพัฒนาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และในอนาคต อาจขออนุญาตตั้งเป็นวัด และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนสมัยอู่ทอง
ข้อมูลและประวัติวัดหนองโนเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
CR. นายธนวิชญ์ แก่นสาร ปลัดอำเภอเมืองสระบุรี

 

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เยี่ยม โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้ 2 ธัรวาคม 2563 เวลา 15.40 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สระบุรี กล้องวงจรปิดจับภาพ 3 แม่ลูกขี่จักรยานยนต์ชนราวสะพานดับ

วันที่ 1 ธ.ค.63 กลางดึกที่ผ่านมา ร.ต.อ.กิจวีวรรธน์ อินประสงค์ พนักงานสอบสวน สภ.เสาไห้ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนแท่งบาริเออร์ ราวสะพาน มีผู้เสียชีวิต บริเวณสะพานปากบาง ม.3 ถ.ปากบาง-บ้านยาง ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี จึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

สระบุรี อนุทิน เผย “จุฬาเอาด้วย” กัญชาทางการแพทย์ มุ่งวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่จังหวัดสระบุรีเป็น 1 ใน 14 จังหวัด เมืองสมุนไพร

เมื่อวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ ศูนย์วิจัยยาเสพติด โครงการพัฒนาที่ดินจุฬา-สระบุรี จ.สระบุรีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การพัฒนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษา รวมถึงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน การที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาสายพันธุ์ไทย พัฒนาการปลูกในรูปแบบชีวภาพ
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เยี่ยม โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้ 2 ธัรวาคม 2563 เวลา 15.40 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สระบุรี กล้องวงจรปิดจับภาพ 3 แม่ลูกขี่จักรยานยนต์ชนราวสะพานดับ

วันที่ 1 ธ.ค.63 กลางดึกที่ผ่านมา ร.ต.อ.กิจวีวรรธน์ อินประสงค์ พนักงานสอบสวน สภ.เสาไห้ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนแท่งบาริเออร์ ราวสะพาน มีผู้เสียชีวิต บริเวณสะพานปากบาง ม.3 ถ.ปากบาง-บ้านยาง ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี จึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

สระบุรี อนุทิน เผย “จุฬาเอาด้วย” กัญชาทางการแพทย์ มุ่งวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่จังหวัดสระบุรีเป็น 1 ใน 14 จังหวัด เมืองสมุนไพร

เมื่อวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ ศูนย์วิจัยยาเสพติด โครงการพัฒนาที่ดินจุฬา-สระบุรี จ.สระบุรีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การพัฒนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษา รวมถึงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน การที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาสายพันธุ์ไทย พัฒนาการปลูกในรูปแบบชีวภาพ

สระบุรี งานจราจร สภ.เมืองสระบุรี ประชาสัมพันธ์ 1 ธ.ค. นี้ รถตั้งแต่ 10 ล้อขี้นไปที่มาจากทางกรุงเทพ (หินกอง)

งานจราจร สภ.เมืองสระบุรี ประชาสัมพันธ์ 1 ธ.ค. นี้ รถตั้งแต่ 10 ล้อขี้นไปที่มาจากทางกรุงเทพ (หินกอง)ห้ามตรงเข้าเมืองสระบุรี ห้ามเลี้ยวซ้ายไปทางบายพาสเสาไห้ ให้ขึ้นสะพานบายพาส...
- Advertisement -