28 กันยายน 2020

สระบุรี โคนมไทย-เดนมาร์ค พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อสค.)

วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์โคนม ไทยเดนมาร์ค ลำพญากลาง จำกัด ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อสค.) ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่าง นายสิทธิศักดิ์ รัตนพานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี และ นส. อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อสค. นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นส.มยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี น.สพ.วิศิษฎ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อสค. เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสหกรณ์โคนม ครู อาจารย์ นักเรียน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มีภารกิจส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืน พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนม ให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่มสร้างแหล่งความรู้ ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนมและมุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมาภิบาล มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับเกษตรกรโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมซึ่งสอดคล้องกับบทบาทและภาระหน้าที่ของสถานศึกษาอาชีวเกษตร จึงทำบันทึกลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน

โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตรระดับเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกอบรมในหน่วยงานสังกัดองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยและเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการร่วมกันในด้านการใช้ทรัพยากรแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และวิจัยเพื่อร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการปศุสัตว์โดยเฉพาะด้านโคนมกับหน่วยงานสังกัดองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
การลงนามความร่วมมือ ในครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศแล้วยังเป็นการระดมทรัพยากรในการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนม โดยที่ภายใต้บันทึกข้อตกลงองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบไปด้วย การสนับสนุนด้านวิชาการจัดบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ที่มีความรู้ความสามารถร่วมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการด้านการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนอาจารย์พิเศษ วิทยากรและร่วมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สนับสนุนสถานที่ฝึกอาชีพฝึกงานฝึกอบรมศึกษาดูงานของนักศึกษาครูและบุคลากรและออกใบรับรองให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอาชีพฝึกงานฝึกอบรม จัดบุคลากรส่งเสริมและสนับสนุนในการวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาด้านการปศุสัตว์ โดยเฉพาะด้านโคนม จัดสวัสดิการต่างๆในการฝึกอาชีพของนักศึกษาตามที่ตกลงกันของทั้งสองฝ่าย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเกษตรร่วมกันและจัดให้มีการลงนามข้อตกลงทางวิชาการขึ้น

- Advertisement -

Related Articles

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2เมื่อวันที่ 26 ก.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลาย ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA...

สระบุรี แจ้งเหตุ ชนแบริเออร์หน้ารถพัง เสียชีวิต

วันที่ 26 ก.ย. 63 เวลา 01.25น. รับแจ้งตรวจสอบ รถเก๋งชนแบริเออร์ บริเวรหน้าบริษัท14ซีเมนส์ ถ.พหลโยธิน ขาเข้าเมือง จ.สระบุรี ในที่เกิดเหตุส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1ราย และพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอีก1ราย ในที่เกิดเหตุรถกู้ชีพ รพ.สระบุรีดำเนินการนำผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่ง รพ.สระบุรี 30 จร.สภ.เมือง สระบุรีพร้อมแพทย์เวร รพ.สระบุรีและกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ในจุดเกิดเหตุ...

สำนักงานสาธารณสุข. เตรียมพร้อมรับมือ ! การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดประชุม อสม.ประจำหมู่บ้านภาคกลาง.

วันที่24 กันยายน 2563 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2เมื่อวันที่ 26 ก.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลาย ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA...

สระบุรี แจ้งเหตุ ชนแบริเออร์หน้ารถพัง เสียชีวิต

วันที่ 26 ก.ย. 63 เวลา 01.25น. รับแจ้งตรวจสอบ รถเก๋งชนแบริเออร์ บริเวรหน้าบริษัท14ซีเมนส์ ถ.พหลโยธิน ขาเข้าเมือง จ.สระบุรี ในที่เกิดเหตุส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1ราย และพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอีก1ราย ในที่เกิดเหตุรถกู้ชีพ รพ.สระบุรีดำเนินการนำผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่ง รพ.สระบุรี 30 จร.สภ.เมือง สระบุรีพร้อมแพทย์เวร รพ.สระบุรีและกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ในจุดเกิดเหตุ...

สำนักงานสาธารณสุข. เตรียมพร้อมรับมือ ! การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดประชุม อสม.ประจำหมู่บ้านภาคกลาง.

วันที่24 กันยายน 2563 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ...

เตือนภัย เงินออกจากบัญชีโดยไม่ทราบสาเหตุ

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63 ได้มีบุคคลทานหนึ่งได้โพสต์ระบุว่า เตือนภัยเงินออกจากบัญชีโดยไม่ทราบสาเหตุ1.วันที่ 22 ก.ย.63 เวลา 04.45 น. เป็นต้นไป มีเงินออกจากบัญชีธนาคาร xxx ของแนน เงินออกโดยอัตโนมัติ เป็นจำนวน...

สระบุรี แจ้งเหตุ ถนนเป็นร่อง ทำให้รถล้มเลือดเต็มถนน

เกิดเหตุบ่อยครั้ง และต่อเนื่อง เนื่องจากถนนเป็นร่อง รถจยย.ล้มเอง 25/9/63 เวลา 07.14 น.รับแจ้งเหตุ ว 40 บริเวณใกล้เคียงเทศบาล ต. บ้านยาง ก่อนวัดศรีอุทัย หมู่ 6 ต.บ้านยาง
- Advertisement -